Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ VLRZ
pro poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582
Organizace je zapsána u živnostenského
odboru Úřadu městské části Praha 10


čl. 1 Předmět obchodních podmínek


1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen "podmínky") jsou ubytovací, stravovací a další předem řádně objednané a uhrazené služby z nabídky zařízení Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (dále jen "zařízení") v rozsahu dle objednávky klienta (viz čl. 2.1.2.).

1.2. Zařízení je povinno zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat o změně poskytovaných služeb. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého rozsahu jsou přípustné zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin, kterým zařízení nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za to se považuje i rozhodnutí zřizovatele o změně využití ubytovacích či stravovacích kapacit v rámci hlavní nebo jiné činnosti zařízení.

čl. 2 Účastníci smluvního vztahu

2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
2.1.1. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále jen "VLRZ"),
2.1.2. fyzické či právnické osoby (dále jen "klient").

čl. 3 Vznik smluvního vztahu

3.1. Smluvní vztah vzniká mezi smluvními stranami objednáním služeb ze strany klienta a jejich potvrzením zařízením.

3.2. Klient je povinen nejpozději do 10 dnů před uskutečněním akce doručit písemně vyhotovenou objednávku na platném objednávkovém formuláři (viz. Příloha č.1) poskytovateli služby. V případě nedodání písemné objednávky dle výše uvedeného nebude požadovaná akce realizována.

čl. 4 Ceny za služby

4.1. Ceny za služby jsou smluvní a jsou uvedeny v platném ceníku.

4.2. Klient je povinen na základě objednávky na výzvu zařízení před poskytnutím služby zaplatit zálohu ve výši 50 - 100 % celkové ceny objednaných služeb dle vystavené zálohové faktury.

Čl. 5 Změny objednaných služeb

5.1. V případě, že klient zruší písemně objednané ubytovací služby dle předchozích ustanovení, je povinen uhradit zařízení stornopoplatek, jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané služby zrušeny, a to takto:

A) 1 – 5 pokojů v maximální výši do 10.000 Kč
5.1.1. 31 a více dnů před nástupem klienta: bez stornopoplatku,
5.1.2. 30 až 15 dnů před nástupem klienta: 30 % z celkové ceny ubytování,
5.1.3. 14 až 8 dnů před nástupem klienta: 50 % z celkové ceny ubytování,
5.1.4. 7 až 1 den (do 12:00) před nástupem klienta: 80 % z celkové ceny ubytování,
5.1.5. v den před nástupem klienta (od 12:00) po den určený jako den nástupu klienta na pobyt: 100% z celkové ceny ubytování a objednaných služeb.

B) 5 a více pokojů nebo objednané ubytovací služby nad 10.000 Kč
5.1.1. 61 a více dnů před nástupem klienta: bez stornopoplatku,
5.1.2. 60 až 15 dnů před nástupem klienta: 50 % z celkové ceny ubytování,
5.1.3. 14 až den určený jako den nástupu klienta na pobyt: 100 % z celkové ceny ubytování a objednaných služeb.

5.2. Klient je oprávněn zrušit písemně objednané stravovací služby za podmínky, že uhradí zařízení odstupné (dále jen "stornopoplatek"), jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané služby zrušeny a to takto:
5.2.1. do 3 pracovních dnů před zahájením akce: bez stornopoplatku,
5.2.2. od 2 a méně pracovních dnů před zahájením akce může být stornopoplatek účtován, a to do výše 100% z ceny zrušených či snížených stravovacích služeb. Výše stornopoplatku závisí na sortimentu objednaných potravin a početního objemu zrušených stravovacích služeb.
5.2.3. Počty osob lze změnit 10 pracovních dní před uskutečněním akce. Případné úpravy je možné provádět 3 pracovní dny před akcí (po vzájemném odsouhlasení).
5.2.4. Je zakázáno konzumovat jakékoliv vlastní potraviny a nápoje bez souhlasu poskytovatele služby. V případě porušení může být objednateli služby uložena pokuta do 50 tisíc Kč.

5.3. V případě, že klient zruší písemně objednané rezervované prostory dle přechozích ustanovení, je povinen uhradit zařízení stornopoplatek, jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané prostory zrušeny a to takto:
5.3.1. 3 měsíce před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat bez stornopoplatku,
5.3.2. 2 měsíce před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 50% penalizací za rezervované prostory,
5.3.3. 1 měsíc před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 75% penalizací za rezervované prostory,
5.3.4. 14 dní před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 100% penalizací za rezervované prostory

5.4. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na neúčtování stornopoplatků (úmrtí, doložená hospitalizace apod.).

5.5. Při předčasném odjezdu klienta je účtován stornopoplatek ve výši 100 % ze zbývající ceny pobytu.

5.6. Za nevyčerpané objednané služby a za změnu objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování) se klientovi neposkytuje žádná finanční náhrada.

5.7. Ustanovení článku 5.6. se přiměřeně použijí i při zrušení objednaných služeb z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Čl. 6 Ubytovací řád

6.1. Klient je povinen dodržovat ubytovací řád zařízení (a jeho hrubé porušení může mít za následek okamžité ukončení objednaných služeb bez poskytnutí jakékoliv finanční náhrady).

6.2. V případě nedodržení ubytovacího řádu, které má za důsledek vznik škody klienta, zařízení za ni neodpovídá, nestanoví-li platné právní předpisy jinak.

6.3. Klienti jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta.


Čl. 7 Reklamace

7.1. Klient má právo na reklamaci služeb zjistí-li, že služby poskytované zařízením mají vady.
7.2. Reklamace služeb se řídí Reklamačním řádem VLRZ, který je k dispozici v zařízení a na webových stránkách www.volareza.cz.
7.3. V případě, že dojde mezi klientem (spotřebitelem) a zařízením ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Zařízení i klient jsou si vědomi, že jsou vázáni platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

8.1. Platnost a účinnost těchto podmínek je od 1. května 2018.

Ing. Roman Maňas
ředitel VK Praha


zpět na úvod

Fotogalerie DAP***

Budova DAP

Newsletter DAP***

Adresa hotelu:
Hotel DAP***
Vítězné nám. 684/4
160 00 Praha-Dejvice

Vojenský klub Praha

facebook

 Hodnocení "DAP" v Prague (Praha)
Hotels powered by HRS

Hotel DAP v Praze hodnocení